Paieška Užsakomieji leidiniai 1 2 3
 
Sielų gydytojas
Prisimenant Paberžės kūrėją Tėvą Stanislovą
Regina Galvanauskienė
Tėvas Stanislovas, kitaip –Algirdas Mykolas Dobrovolskis (1918–2005), šviesi ir tvirta asmenybė, Paberžės kūrėjas ir kelių kartų̃ – sovietmečio ir nepriklausomos Lietuvos – ugdytojas. Kaip rašo knygos autorė Reginas Galvanauskienė, pati penkiolika metų drauge su juo Paberžėje kūrusi dvasinės atgaivos vietą, jis „tarnavo ne tik Viešpačiui, bet ir kiekvienam kenčiančiajam, skriaudžiamajam: mokė atgailauti paklydusįjį, kėlė silpnąjį ir paniekintąjį, vedė paskui save didelį būrį žmonių“.
Jo mintys – knygelėje perteiktos daugiausia jo paties žodžiais – apie gyvenimo tikslą, sielos tvirtybę, meilę, darbą, toleranciją, gebėjimą džiaugtis įkvepia ir šiandieninį žmogų.
Pasakojimą papildo nuotraukos: Paberžės senų daiktų ir liturginių reikmenų, kuriuos surinko ir restauravo Tėvas Stanislovas; taip pat jo portretai.

Fotografas Arūnas Baltėnas
Dailininkas Jokūbas Jacovskis

Kietas viršelis, 142×212 mm, 80 p.
 Užsakomasis leidinys
ISBN 978-9955-736-67-7 (lietuvių k.)
Žemaitija
Moderni vėlyviausio Europos Krikšto atmintis
Žemaitijos Krikšto 600 metų jubiliejui skirtas gausiai iliustruotas leidinys.
Knygoje glaustai išdėstyta Žemaitijos krikščionėjimo istorija, pristatytas šio krašto katalikiškasis paveldas. Išsamiai aptartas ir parodytas šiai datai skirtas dailės kūrinys – Petro Repšio sukurtas Varnių katedros antepedijus.

Teksto autorė Irena Vaišvilaitė
Nuotraukų autoriai Arūnas Baltėnas, Raimondas Paknys
Dailininkas Jokūbas Jacovskis
Kietas viršelis, 225 × 225 mm, 96 p.

Išleista Telšių vyskupo Jono Borutos SJ iniciatyva
 Užsakomasis leidinys
ISBN 978-9955-736-51-6 (lietuvių k.)
ISBN 978-9955-736-50-9 (anglų k.)
Lietuvos notariato istorija
Sudarė Jolanta Karpavičienė
Knygoje skelbiami Europos ir Lietuvos mokslininkų straipsniai, kuriuose aptariama mūsų valstybės notariato raida, lyginant ją su šios institucijos plėtra Europoje ir susiejant su bendresniais valstybės bei teisės kūrimo, rašto bei dokumentų kultūros sklaidos mūsų šalyje reiškiniais.
Norbertas Kerskenas nagrinėja lotyniškojo notariato klostymosi viduramžių Europoje procesą. Rimvydas Petrauskas aptaria rašto ir raštinių kultūros ištakas bei plėtrą pirmaisiais LDK istorijos šimtmečiais. Irena Valikonytė atskleidžia dokumento „notarėjimo“ tendencijas ir nagrinėja notariato instituto genezę bei raidą iki XVI a. vidurio. Jolantos Karpavičienės straipsnyje notariato sklaida detalizuojama aptariant Magdeburgo teisės recepciją. Analizuodama LDK pavieto žemės ir pilies teismų veiklą Ramunė Šmigelskytė-Stukienė atveria notariato istorijos tėkmę poliublijiniu laikotarpiu. Adamas Stankevičius susitelkia į Lietuvos Vyriausiajame Tribunole XVIII a. 8-ajame dešimtmetyje nagrinėtą konkrečią bylą. Notariato raidą XIX–XXI a. politinių bei ideologinių pokyčių kontekstuose išsamiai nagrinėja Lietuvos teisės istorijos ir notariato specialistai. Mindaugas Maksimaitis aptaria notariato įstatymų Lietuvoje raidą iki 1940 m., sovietmečio notariatą – Vytautas Nekrošius. Šis autorius drauge su Mindaugu Stračkaičiu išsamiai analizuoja notariato reorganizavimą po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, pristato dabartinę notarų veiklą apibrėžiančius įstatymus, aptaria notariato raidos perspektyvas.
Leidinys iliustruotas dokumentais – kai kurie jų Lietuvoje skelbiami pirmą kartą – iš įvairių šalių archyvų, kita istorine bei šiuolaikine vaizdine medžiaga.
Išleista Lietuvos notarų rūmų iniciatyva ir lėšomis.

Kietas viršelis, aplankas, 170×240 mm, 192 p.
 Užsakomasis leidinys
ISBN 978-9955-736-44-8 (lietuvių k.)
Jie gyveno Vabalninke
1925–1941
Tarpukariu Vabalninke gyvenusių žydų portretų, grupinių nuotraukų, miestelio vaizdų albumas.
Nuotraukos iš fotografo Juozo Daubaro archyvų.

Išleista Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus užsakymu
Sudarytoja ir įžangos autorė Dalija Epšteinaitė
Dailininkas Izaokas Zibucas.

Du variantai: lietuvių ir anglų k.
180 nespalvotų nuotraukų
Kietas viršelis, aplankas, 168 p., 230×230 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 978-9955-736-24-0 (lietuvių k.)
ISBN 978-9955-736-25-7 (anglų k.)
Žydai Lietuvoje
Istorija, kultūra, paveldas
Knyga skirta daugiau nei šešis šimtus metų Lietuvoje gyvenančiai žydų bendruomenei. Ją parašė Lietuvos ir užsienio – Baltarusijos, Izraelio, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos – mokslininkai, tyrinėjantys Lietuvos žydų istoriją bei kultūrą.
Leidinyje aptariami mažiau populiarinami, o kartais savitai interpretuojami žydų praeities reiškiniai, rekonstruojamas žydų istorijos vaizdas. Skaitytojas susipažins su bendruomenės sankloda, religinės tradicijos, gyvenamosios erdvės ypatumais. Vertingas skyrius apie religinius, politinius ir kultūrinius sąjūdžius. Plačiai papasakota apie įvairiapusę žydų ūkinę veiklą; kai kam tikriausiai bus negirdėta Degsnės – žydų žemdirbių kaimo – istorija. Nagrinėjama asmenvardžių susiformavimo, įvairių tradicijų, literatūros ir muzikos, teatro ir dailės, mokslo raida.
Knyga bus įdomi visiems, norintiems giliau pažinti Lietuvos žydų istoriją, tradicijas, kultūrą, jų nuopelnus Lietuvai ir pasauliui. Yra rekomenduojamos literatūros sąrašas, asmenvardžių, vietovardžų bei dalykų (su paaiškinimais) rodyklės. Iliustruota. Priešlapiuose skelbiamas Lietuvos miestų ir miestelių tautinės sudėties XIX a. pab. žemėlapis.

Sudarytojos: Larisa Lempertienė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė

Kietas viršelis, 312 p., 240×170 mm
 Tiražas parduotas
ISBN 978-9955-736-30-1 (lietuvių k.)
100 šiuolaikinių lietuvių dailininkų
Sudarė Raminta Jurėnaitė
Albume, parengtame pagal Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje dokumentaciją, pristatomi iškiliausi pastarųjų trijų dešimtmečių dailininkai.

Knygos meno konkurse paskirta Kultūros ministerijos premija.
Išleista Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje užsakymu.
Dailininkas Izaokas Zibucas
Du variantai: lietuvių ir anglų k.
Kietas viršelis, aplankas, 256 p., 300x225 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN 9986-830-31-1 (lietuvių k.)
ISBN 9986-830-31-X (anglų k.)
Raganų kalnas
Gausiai iliustruota suvenyrinė knygelė apie vieną iš labiausiai Kuršių nerijos lankytojų mėgstamų vietų. Greta įdomiausių kalne eksponuojamų skulptūrų atvaizdų yra su jais susijusios legendos.

Išleista Daivos ir Remigijaus Žadeikių Vėtrungių galerijos užsakymu
Teksto autorė Aldona Balsevičienė
Nuotraukų autorius Arūnas Baltėnas
Dailininkas Izaokas Zibucas
Keturi variantai: lietuvių, vokiečių, anglų ir rusų k.
Minkštas viršelis, 56 p., 150x106 mm
 Užsakomasis leidinys
ISBN nesuteiktas (parduodama tik Juodkrantėje)
Paieška Užsakomieji leidiniai 1 2 3